Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy socializeo, dostępny pod adresem internetowym www.extralike.pl, prowadzony jest przez Beatę Tobiasz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Beata Tobiasz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7341485278 REGON 384138666.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

  Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Tobiasz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7341485278 REGON 384138666.
 3.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.socializeo.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Polityka Prywatności – zasady administrowania danymi.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Zakamienica 6/3, 33-300 Nowy Sącz
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@instamark.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 22:00 w przypadku korzystania z pakietu PREMIUM VIP

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  -urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  -aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  -włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zakres usług

 1.  Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży oferowanych Usług ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta(np. wadliwy, niedziałający adres URL, konto prywatne)
 3. Cena Usługi stanowi cenę brutto(bez podatku 23% VAT).
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii reklamowej w sposób staranny.
 5.  Podany czas realizacji Usługi jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmówienia podania strony internetowej, Fanpage, forum muzycznego, gdzie jest reklamowany dany utwór/film(video). Prawo to podyktowane jest ochroną danych osobowych innych Klientów.
 7. Kampanię reklamową uważa się za zakończoną po upływie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia Usługi.
 8.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z Usług innych podmiotów.
 9. .Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klientów wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem zgodnie z prowadzoną polityką prywatności.
 10. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.
 11. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.
 12. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych.

§4

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę winny być zgłaszane na wskazany adres w  par. 3  niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

 

§5

Gwarancja

 1. Sprzedawca na świadczone usługi udziela 30 dni od terminu pełnego wykonania usługi.

§6

Zwroty

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Regulamin obowiązuje od dnia 26 grudnia 2018 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zakresie dokonanych zmian Klient zostanie poinformowany przez umieszenie informacji w Sklepie Internetowym oraz przesłanie jej drogą mailową.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa przez Klientów serwisu, w szczególności dotyczy to praw autorskich i praw pokrewnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.